Drammenskonferansen 2018 ser på samspillet mellom de sosiale kvalitetene knyttet til boliger og bomiljøer og behovet for grønne mobilitetsløsninger. Et utgangspunkt er at boligutvikling bør sikre at mange behov dekkes tett på boligen. Dette betyr god tilgang til f.eks. varer og tjenester, arbeid, sosialt samvær,  rekreasjon og opplevelser. Grønn mobilitet innebærer samtidig økt krav til kvaliteten på reiser og at ”transportetapper” unngås.

Drammenskonferansen 2018 er for deg som har behov for å komme videre fra diskusjonen om vi enten skal bygge byer og boligområder tett og høyt og holde kostnadene nede, eller velge kvalitet og innovative løsninger. Konferansen handler om innovative boligkonsepter for alle og handlingsrommet for en ny type boligutvikling. Det blir presentert den nyeste forskning og caser som utforsker nye boligkonsepter, organiserings- og finansieringsmodeller, prosesser og fysiske løsninger.

Konferansen er en nasjonal møteplass for ledere og fagpersoner som arbeider profesjonelt med boligrelatert by-, steds- og eiendomsutvikling i offentlig sektor, næringslivet, forskningsmiljøer og sivilsamfunnet. I tillegg åpen for andre interesserte, f.eks politikere, studenter og innbyggere.

Drammenskonferansen 2018: Sosiale bokvaliteter og grønn mobilitet

Union scene, Grønland 60, 3045 Drammen

Onsdag 14. mars 2018 kl. 08.30-16.00

Meld deg på her

Fra programmet:

Cykelhuset og Promenadhuset i Malmö

Cord Siegel, arkitekt og eiendomsutvikler

Cord Siegel jobber med banebrytende eiendomsprosjekter som kombinerer bolig og mobilitet på helt nye måter. Han er sentral i selskapet Hauschild + Siegel, som blant annet står bak Cykelhuset Ohboy! i Malmø, og et boligprosjekt som fokuserer på å legge til rette for gange, Promenadhuset. Ved å slippe å bygge for bilen kan de nære omgivelsene til boligene bli grønnere og invitere til opphold. På Drammenskonferansen vil Siegel snakke om hvorfor og hvordan disse prosjektene har kommet til, og erfaringer etter etableringen.

Byøkologi på Svartlamon

Kathrine Emilie Standal, daglig leder Svartlamon boligstiftelse

Svartlamon i Trondheim er Norges første byøkologiske forsøksområde. Fem selvbygde eksperimentboliger tilknyttet et felleshus stod nylig ferdig (sommer 2017) som det første nybyggprosjektet på Svartlamon. Området er organisert og drives etter prinsipper om bærekraftige miljøløsninger, flat struktur, gjennomsiktig økonomi, lav standard, rimelig husleie. Bydelen ligger på kommunal grunn, og boligmassen forvaltes av Svartlamon boligstiftlese. Boligstiftelsens daglig leder, Kathrine Emilie Standal, kommer og forteller om denne unike bydelen.

Foto: Nasjonalmuseet

Boligutvikling og mobilitet

John Whitelegg, professor, Liverpool John Moores University

Transporteksperten John Whitelegg er en sentral stemme innen byutvikling, transport og demokrati. Han forsker på sammenhengen mellom miljøkvalitet, bokvalitet og menneskerettigheter. Han er gjesteprofessor innen Sustainable Transport ved Liverpool John Moores University og er tilknyttet flere andre universiteter og institusjoner internasjonalt.

På Drammenskonferansen vil han snakke spesielt om samspillet mellom byen, boliger, mobilitet, demokratiske prosesser og byutvikling.

Svartlamon boligselskap - med kommunens briller

Ragna Fagerli, avdelingsleder indre by, byplankontoret Trondheim kommune

Ragna Fagerli er involvert i selvbyggerprosjektet på Svartlamon fra Trondheim kommunes side. Hun vil fortelle om kommenens involvering i prosjektet og gir oss kommunens perspektiv.

Boligmarked for alle?

Thomas Kalbro, professor emeritus ved Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm og lektor ved NMBU

Thomas Kalbro forsker på sosial bærekraft og forskjeller på boforhold i byen. Hvordan måler man forskjeller og hvordan kan man utvikle strategier for å redusere forskjellene. Han har nylig presentert en rapport som omhandler muligheter og hindre for å etablere et boligmarked ``for alle``.

Rimelige boliger i dagens England?

Nicky Morrison, University of Cambridge

Rimelige boliger innenfor dagens politiske og økonomiske klima i England. Vil gi innblikk i erfaringer fra Englands plansystems mulighetsrom til å stille krav om rimelige boliger som en betingelse for byggetillatelse. Dette innovative grepet har vært integrert i planystemet i nesten 20 år, og bidrar til å styrke planmyndighetens forhandlingsposisjon. Den politiske og økonomiske situasjonen er imidlertid i ferd med å favorisere utbyggerbransjen til fordel for den lokale planmyndigheten.

Grønn mobilitet gir enklere hverdag

prosjektdirektør Thorbjørn Barrett Sele

Grønn mobilitet gir enklere hverdag på Vestre Billingstad i Asker v/prosjektdirektør Thorbjørn Barrett Sele, prosjektdirektør Ferd Eiendom
Et stort boligutviklingsprosjekt i Asker, 1600 boliger, etableres som et foregangsområde innen grønn mobilitet. Løsningene gir et funksjonelt og helhetlig transporttilbud til beboerne, som samtidig er miljømessig gode og bygger opp om områdets attraktivitet.

Urban og grønn boform i Asker

Kristjana Kristjansdottir og Toril Skovli er involvert i utvikling av Vestre Billingstad fra Asker kommunes side.
Områdeplanen for Vestre Billingstad er nylig vedtatt, og er en av Askers største reguleringsplaner som gir rammer for inntil 1640 boliger. Visjonen er å koble urban boform og boligkvalitet sammen med Askers grønne kvaliteter. Områdeplanen gir robuste rammer og føringer for transformasjon og utbygging, og baserer seg på en samferdselsstrategi med fokus på grønn mobilitet.
VELKOMMEN
Heming Herdlevær, byplansjef i Drammen kommune:
Hvorfor er Drammen kommune opptatt av god bolig- og byutvikling?
Og hvorfor er Drammenskonferansen en viktig arena for Drammen kommune?
DEL 1:
FORSKNING PÅ BOLIGER FOR ALLE
Et boligmarked ”for alle ”– hindringer, strategier og tiltak for å redusere forskjeller i levekårene i Stockholm v/ Thomas Kalbro.
Byrådet i Stockholm har utnevnt en "Kommisjon for sosialt bærekraftig utvikling". Hovedformålet med kommisjonen er å gjøre dypere analyser av forskjeller i levekårene i byen, og å utvikle strategier og tiltak for å redusere disse forskjellene. Som en del av dette arbeidet har Kalbro (og Lind) nylig presentert en rapport som diskuterer forutsetninger, muligheter og hindringer for å oppnå et boligmarked "for alle". Thomas Kalbro er professor emeritus ved Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm og lektor ved NMBU.
Rimelige boliger innenfor dagens politiske og økonomiske klima i England v/ Nicky Morrison.
Vil gi innblikk i/ erfaringer fra Englands plansystems mulighetsrom til å stille krav om rimelige boliger som en betingelse for byggetillatelse. Dette innovative grepet har vært integrert i planystemet i nesten 20 år, og bidrar til å styrke planmyndighetens forhandlingsposisjon. Den politiske og økonomiske situasjonen er imidlertid i ferd med å favorisere utbyggerbransjen til fordel for den lokale planmyndigheten.
DEL 2:
INNOVATIVE BOLIGKONSEPTER
Billig og alternativt på Svartlamon v/daglig leder i Svartlamon Boligstiftelse, Kathrine Emilie Standal.
Eksperimentboliger – beboerstyrt boligutvikling. Svartlamon fremstår som en alternativ bydel med bred lokal deltakelse, beboerdemokrati, noe eksperimentell bygging og med en særegen kunst- og kulturarena.
Kommunens rolle og erfaring i det byøkologiske forsøksområde på Svartlamon v/ Ragna Fagerli, byplan, Trondheim kommune
Konseptet etablert etter et lokalpolitisk ønske og kan forstås som et resultat av en “grasrotaksjon” fra beboerne. Reguleringsplanen definerer Svartlamon som en byøkologisk forsøksområde. Vil gi innblikk i kommunens involvering og rolle, erfaringer og overførbarhet til andre deler av kommunen. En evaluering av Trondheim kommunes involvering i Svartlamon er gjennomført og ferdigstilt i 2016.
Internasjonale eksempler på boligsosiale løsninger v/Arild Eriksen, Fragment.
Nye og bedre boligløsninger handler om mye mer enn arkitektur og planløsninger. Vi får presentert europeiske caser som viser utradisjonelle, helhetlige og innovative boligkonsepter med fokus på beboerdeltagelse, boformer, virkemiddelbruk, organisering, finansiering og områdeutvikling.
Kulturinnslag
Ved slampoet Fredrik Høyer
DEL 3
BOLIGER OG GRØNN MOBILITET
Boligutvikling og mobilitet v/ John Whitelegg.
Samspillet mellom byen, mobilitet, demokratiske prosesser og byutvikling.
OhBoy – bolig og mobilitet på nye måter i Malmø v/ Cord Siegel
Cykelhuset Ohboy i Västre Hamnen er et banebrytende boligprosjekt ferdigstilt i slutten av 2016. Leilighetskomplekset skreddersys for folk som ønsker å leve bilfritt, og det legges ekstremt godt til rette for sykling, f.eks kan du få med deg din lastesykkel helt frem til kjøleskapet. Prosjektet er et pilotprosjekt i Malmø for et bilfritt byliv uten parkeringskrav for privatbil. Nå er også ”Promenadhuset” under utvikling.
Grønn mobilitet gir enklere hverdag på Vestre Billingstad i Asker v/ Thorbjørn Barrett Sele, prosjektdirektør Ferd Eiendom
Et stort boligutviklingsprosjekt i Asker, 1600 boliger, etableres som et foregangsområde innen grønn mobilitet. Løsningene gir et funksjonelt og helhetlig transporttilbud til beboerne, som samtidig er miljømessig gode og bygger opp om områdets attraktivitet. Første utbyggingstrinn antas innflyttingsklart i 2020.
Urban og grønn boform i Asker
Kristjana Kristjansdottir og Toril Skovli er involvert i utvikling av Vestre Billingstad fra Asker kommunes side. Områdeplanen for Vestre Billingstad er nylig vedtatt, og er en av Askers største reguleringsplaner som gir rammer for inntil 1640 boliger. Visjonen er å koble urban boform og boligkvalitet sammen med Askers grønne kvaliteter. Områdeplanen gir robuste rammer og føringer for transformasjon og utbygging, og baserer seg på en samferdselsstrategi med fokus på grønn mobilitet.
Arrangører:
Partnere: