Barn i byen

Union Scene 20. mars 2019

Konferansen 2019 er over. Se presentasjonene her.

Hva skal til for at barnefamilier flytter til og blir boende i sentrum?

Drammenskonferansen 2019 tar for seg temaet barn og barnefamilier i den tette byen. Hva skal til for at barnefamilier flytter til og blir boende i sentrum eller i sentrumsnære områder? Det blir da viktig å finne hvilke boligkvaliteter, uteromskvaliteter, og andre verdier i nærmiljøet som er viktige for barna og deres foreldre.

Hvordan skal det bli attraktivt å bli boende sentrumsnært? Barnas perspektiv og stemme er viktig for å finne de beste løsningene. Drammenskonferansen ønsker å belyse teamet gjennom forskning og gjennom innovative prosjekter, både i eksisterende boligområder og i nye utbyggingsprosjekter.

Drammenskonferansen er for deg som har behov for å komme videre fra diskusjonen om vi enten skal bygge byer og boligområder tett og høyt og holde kostnadene nede, eller velge kvalitet og innovative løsninger. Konferansen handler om innovative boligkonsepter for alle og handlingsrommet for en ny type boligutvikling. Det blir presentert den nyeste forskning og caser som utforsker nye boligkonsepter, organiserings- og finansieringsmodeller, prosesser og fysiske løsninger.

Konferansen er en nasjonal møteplass for ledere og fagpersoner som arbeider profesjonelt med boligrelatert by-, steds- og eiendomsutvikling i offentlig sektor, næringslivet, forskningsmiljøer og sivilsamfunnet. I tillegg åpen for andre interesserte, f.eks politikere, studenter og innbyggere.

Drammenskonferansen 2019: Barn i byen

Union scene, Grønland 60, 3045 Drammen

Onsdag 20. mars 2019 kl. 09.00-15.30

Registrering og kaffe fra kl 08.30

Påmelding

Fra programmet:

Hvor flytter barnefamilier? – og hvilke faktorer avgjør hvor de vil bo?

Rolf Barlindhaug, NIBR

På oppdrag fra Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune har NIBR gjennomført en større kvantitativ undersøkelse av hvorfor barnefamilier flytter fra sentrale bydeler i Oslo til ytre by eller til omegnskommuner i Akershus. Spørsmålene dreier seg om forhold som var viktig ved valg av ny bolig og bomiljøet rundt den, men også om forhold ved bosituasjonen før flytting som var viktig for å flytte. De bofaste ble spurt om hva som var viktig for å fortsette å bo i indre by.

Rolf Barlindhaug er forsker 1 ved By- og regionforskningsinstituttet (NIBR), OsloMet. Han arbeider med boligmarkedsanalyser, boligbeskatning, evaluering av boligpolitiske virkemidler, analyserer bolig- og levekårsundersøkelser og studerer sammenhengen mellom flytting, bolig- og bostedspreferanser. I de siste årene har Barlindhaug særlig fokusert på tilbudssiden i boligmarkedet, der utbyggeratferd og eiendomsøkonomi ses i sammenheng med det handlingsrommet kommunene har i boligutbyggingspolitikken.

Nærmiljøkvaliteter for barn i byen?

Emma Charlott Andersson Nordbø – NMBU

«Hvilke kvaliteter ved nærmiljøet kan fremme god helse blant barn som vokser opp i byen?»

En helsefremmende by er, ifølge Verdens Helseorganisasjon, en by som kontinuerlig utvikler seg, forbedrer fysiske og sosiale miljøer og forsterker samfunnsressurser som fremmer befolkningens helse og velvære. «Helsefremmende nærmiljø for barn» er et pågående doktorgradsprosjekt ved Institutt for Folkehelsevitenskap, NMBU. I dette prosjektet har Nordbø sett nærmere på hvilke fysiske kvaliteter ved nærmiljøet som kan fremme deltakelse i aktiviteter og styrke trivsel og velvære blant barn.

Emma Charlott A. Nordbø er doktorgradsstipendiat ved Institutt for Folkehelsevitenskap ved NMBU.

Hvordan skal Drammen tiltrekke seg barnefamilier?

Lene Basma, Drammen kommune

Alle byer og tettsteder ønsker å tiltrekke seg barnefamilier. De er selvfølgelig viktige for befolkningsvekst, men også for å nå målsetningen om en mangfoldig by preget av ulike former for liv og aktivitet. Gjennom fokus på tilrettelegging for et variert boligtilbud i de ulike delene av byen generelt, men også parallelloppdraget knyttet til utforming av det gamle Sykehusområdet spesielt, jobber Drammen aktivt med å undersøke ulike fasetter knyttet til denne målsetningen.

Lene Basma er leder av planavdelingen i Drammen kommune, har en PhD i Urbanisme fra AHO og er sensor ved NMBU.

Hvordan skape likeverdige rom for barn og unge?

Teresa Lindholm – White arkitekter

Teresas foredrag vil ta opp spørsmål knyttet til barnas mobilitet og steder, fra de mest bostedsnære områdene til andre typer rom i ulike deler av byen. Fokuset er både på prosess og metoder for barns deltakelse i den inne utfallet. Hvilke metoder kan vi gjøre bruk av? Hva betyr det å jobbe med «urban pedagogikk» i byutviklingsprosessen? Hvordan kan barns perspektiver oversettes til en form som skaper mer likeverdige og inkluderende steder, for mange forskjellige grupper av barn og unge?

Teresa Lindholm er en etnolog og ansatt som spesialist i sosial bærekraft på White Arkitekter i Stockholm. Med en bakgrunn som vitenskapelig assistent ved Södertörn University og Mångkulturellt centrum, utviklingleder i Huddinge kommune, kunnskapsleder i European Urban Knowledge Network og statlige utreder i integrationspolitiska kommittén har Teresa lang erfaring med dialog og sosial analyse av urban planlegging. I sin rolle som spesialist i White, jobber hun med problemstillinger knyttet til demokrati og likestilling innenfor arkitektur og planlegging

Kultursenter Veitvet – Ny attraktivitet på gammelt kjøpesenter

Lars Bjørnstad, Oslo kommune

Drabantbyområdet Veitvet og Sletteløkka i Oslo har opplevd store kulturelle og demografiske endringer i løpet av relativt kort tid. Tidligere sosiale strukturer har forsvunnet, og det er har vært behov for å «reetablere» og skape nye strukturer. I 2007 ble Områdeløft Veitvet-Sletteløkka etablert, som en del av Groruddalssatsingen. Gjennom innbyggerinvolvering ble det tydelig klart at det var behov for å reetablere Veitvet senter som en møteplass. Veitvet senter har nå blitt utviklet til et kultursenter, med blant annet base for det største nysirkus-miljøet for barn og unge i Norge. Veitvet senter har gått fra å være et «slitt lokalsenter» til en attraksjon og møteplass for lokalbefolkningen.

Lars Bjørnstad har i lang tid jobbet med stedsutvikling, frivillighet og kultur i Bydel Bjerke i Oslo. Fra 2008 og frem til nylig har vært programleder for Områdeløft Veitvet-Sletteløkka. Nå jobber han som prosjektleder for to prosjekter. Det ene er et prosjekt som ser på hvordan et av Oslos største boligutviklingsområder, Hovinbyen kan utvikles med sosial bærekraft. Det andre er et prosjekt om nærmiljøutvikling på Sletteløkka.

Boliger for alle - fellesskaps- og delingsløsninger

Tor Evert Lindeland - OBOS

OBOS Fornebu er i gang med utviklingen av en ny bydel med opptil 700 nye boliger innenfor et av flere utviklingsområder på Fornebu. Det er gjennomført en arkitektkonkurranse for å belyse ulike alternativer for utvikling av dette området til et fremtidsrettet og bærekraftig område. Prosjektet som skal realiseres innebærer høye ambisjoner for klima- og miljøhensyn i byggeriet, grønn mobilitet, urbanitet, urbant landbruk, energieffektivitet, felleskapsløsninger og delingsøkonomi. Prosjektet har en tydelig kvartalsstruktur med klar differensiering fra storskala ned til de mer private gårdsrommene. Delingskonseptet og felleskapstankene vil sette en tydelig agenda og identitet for området, og samtidig bidra til sosiale møteplasser.

Tor Evert Lindeland er prosjektsjef i OBOS Fornebu AS, og leder utviklingen av denne nye bydelen. med opptil 700 boliger innenfor et av flere utviklingsområder.

Tilrettelegging for barne- og familieliv i strategisk planlegging

Christian Pagh, Urgent.Agency

Hvordan skal man tilrettelegge for barne- og familieliv i strategisk planlegging? Hva er det som virkelig gjør en forskjell i hverdagen? Urgent.Agency og Bjarke Ingels Group (BIG) i samarbeid med Billund kommune har utformet en visjonsplan for LEGOs hjemby Billund: Capital of Children. Her har barn, kreativitet og lek vært i sentrum for den strategiske byutviklingen. Christian Pagh vil snakke om de grunnleggende prinsipper og erfaringer, som må overveies når man skal skape attraktive byer for barn – og deres foreldre.

Christian Pagh er er partner og kulturdirektør i Urgent.Agency. Urgent.Agency jobber med kultur- og utviklingsstrategi, by- og romdesign, identitet og kommunikasjon – og gjerne kombinert, og består av et tverrfaglig team av kulturspesialister, strateger, arkitekter og designere. De har kontorer i København og Oslo. De har gjennomført prosjekter som inkluderer programmering, design og kulturutviklingsstrategier i for eksempel Carlsbergbyen i København, i Kvadraturen i Oslo, og Bellakvarter i Billund. Kjennetegnene for disse prosjektene er et sterkt fokus på å forstå menneskers hverdag og virkelighet og utvikling av sammenhenger mellom bygg og by og mellom private og felles funksjoner.

Hjertesone - Trygge og attraktive omgivelser for barn

Tron Myrén

Barn og unge bruker store deler av sin tid i lokalmiljøet, enten det er hjemme, i barnehage, på skole, med fritidsaktivitet eller når de er ute og leker. Trygghet, sikkerhet og god tilgjengelighet er sentrale forutsetninger for å skape attraktive og gode oppvekstområder for barnefamilier. De største farene og de største hindringene for god tilgjengelighet for barn og unge i lokalmiljøet, uavhengig om det er en reell eller opplevd fare, er biltrafikk. Hjertesone som konsept, handler om å lage en trafikksikker sone, med mindre biltrafikk rundt skolen. I et Hjertesone-prosjekt erkjenner foreldre og nærmiljøet at de i stor grad er med på å skape denne usikkerheten selv ved å kjøre barn og unge med bil.

Tron Myrén vil på Drammenskonferansen fortelle om etableringen av Hjertesone på Øren skole i Drammen. Han vil da komme inn på hvordan man kan utarbeide lokale mobilitetsplaner, for å øke tilgjengeligheten for barn og unge i nærmiljøet.
Tron Myrén er rådgiver i insam as. Han er utdannet samfunnsplanlegger, og har mange års erfaring som rådgiver og planlegger i kommuner og fylkeskommuner. I insam jobber Tron som konsulent innenfor steds- og lokalsamfunnsutvikling, med fokus på sosiale forhold, knyttet til levekår, folkehelse og boligpolitiske utfordringer.

Barnevennlige boligområder i Freiburg - Pilotbydelene Vauban og Rieselfeld

Hans-Jörg Schwander, Innovation Academy, Freiburg

Freiburg i Tyskland er kjent for å være en av Europas og verdens mest miljøvennlige byer, med sin helhetlige bærekraftige byutvikling. I 2012 ble Freiburg tildelt German Sustainability Award, som den mest bærekraftige byen i Tyskland.

Freiburg er en attraktiv by og har hatt kraftig befolkningsvekst. Som svar på det store presset i boligmarkedet er de nye bydelene Vauban og Rieselfeld utviklet, med en tydelig miljøprofil. Disse bydelene har også blitt veldig attraktive for barnefamilier. Sammenhengen mellom miljøprofil og sosiale forhold, som tiltrekker seg barnefamilier vil være tema for innlegget.

Hans-Jörg Schwander er landskapsarkitekt med tilleggsutdannelse innenfor kommunikasjonsvitenskap. Han er leder for Innovation Academy, som er en «non-profit»-organisasjon som organiserer studieturer, undervisning med mer innenfor temaene innovasjon og bærekraftig utvikling. Innovation Academy er offisiell partner til Freiburg Green City og representer Freiburg (kommune).

Generationernes Hus, Aarhus

Lise Hanghøy, Aarhus kommune

I 2020 vil Generationernes Hus stå ferdig på Aarhus Ø. Det vil bli en moderne løsning for flere generasjoner under samme tak. Å møte mennesker i alle aldre og livssituasjoner og med ulik kapasitet og evne setter vårt eget liv i perspektiv. Generationernes Hus bygger på en visjon om et levende og integrert samspill mellom et bredt utvalg av mennesker i svært forskjellige livssituasjoner. Visjonen er i stor grad basert på en sosial visjon - en visjon som handler om nærhet, frihet og menneskelig kontakt. Det er et hus som inviterer omverdenen og det sivile samfunn inn, og er en del av byens brobygging mellom generasjoner og innsats mot ensomhet. Generationernes Hus vil få 304 boenheter og en barnehage med plass til 150-190 barn. Det vil være felles fasiliteter for både beboere og lokalområde. Generationernes Hus har et areal på ca. 30.000 kvm. inkludert kjeller. Det er varierende høyder fra 6-8 etasjer, åpne gårdsrom og passasje langs kanalen.

Lise Hanghøy er driftsprosjektleder for Generationernes Hus, og har som oppgave å koordinere og sikre overordnet framdrift knyttet til driften av huset. Dette arbeidet er nylig påbegynt. Dette er et annerledes hus, som gjør at det må tenkes annerledes – og visjonen skal fastholdes.

VELKOMMEN
Innledning
Lene Basma, Drammen kommune Å tiltrekke seg barnefamilier – et mål og en utfordring. Hvordan jobber Drammen?
Forskning
Rolf Barlindhaug, NIBR Hvor flytter barnefamilier? – og hvilke faktorer avgjør hvor de vil bo?
Emma Charlott Andersson Nordbø – Stipendiat - NMBU Hvilke kvaliteter ved nærmiljøet kan fremme god helse blant barn som vokser opp i byen?
Medvirkning og deltakelse
Teresa Lindholm – White arkitekter Hvordan skape likeverdige rom for barn og unge?
Christian Pagh, Urgent.Agency Tilrettelegging for barne- og familieliv i strategisk planlegging - Visjonsplan for LEGOs hjemby Billund: Capital of Children
Lars Bjørnstad, Oslo kommune Kultursenter Veitvet – Ny attraktivitet på gammelt kjøpesenter
Lunsj
ca 12.00 - 12.40
Mobilitet
Tron Myrén, insam as Hjertesone – trygge omgivelser for barn
Hans-Jörg Schwander, Innovation Academy, Freiburg Barnevennlige boligområder i Freiburg - Pilotbydelene Vauban og Rieselfeld
Deling
Tor Evert Lindeland - OBOS Boliger for alle - sosial bærekraft, fellesskaps- og delingsløsninger
Lise Hanghøy, Aarhus kommune Generationernes hus
Arrangører og partnere: