Sosial bærekraft
i boligmarkedet
DRAMMENS-
KONFERANSEN
25. MARS 2020
QUALITY HOTEL
RIVER STATION
DRAMMEN

Drammenskonferansen 2020 er dessverre avlyst, som følge av utbruddet av coronaviruset. Etter anbefaling fra Medisinskfaglig virksomhet i Drammen kommune, har vi besluttet å avlyse årets konferanse.

Drammenskonferansen 2020 ønsker å belyse sosiale og økonomiske temaer og problemstillinger ved boligmarkedet. I Norge har vi en tydelig eierlinje hvor de fleste eier sin egen bolig. Terskelen for å komme inn på markedet har blitt høyere med vedvarende høye boligpriser, spesielt i og rundt de store og mellomstore byene.

Lager vi et «klasseskille» i boligmarkedet, der en stor gruppe ikke får eie egen bolig, eller blir presset langt ut av byområdene? Er vi klar for de følgene det har for de det gjelder og for samfunnet? På Drammenskonferansen 2020 vil vi fra forskjellige perspektiver forsøke å finne løsninger og svar på disse utfordringene. Vi skal vise fram eksempler fra inn- og utland som kan bidra til at byene våre blir sosialt bærekraftige og tilgjengelig for alle.

Drammenskonferansen er for deg som har behov for å komme videre fra diskusjonen om vi enten skal bygge byer og boligområder tett og høyt og holde kostnadene nede, eller velge kvalitet og innovative løsninger. Konferansen handler om innovative boligkonsepter for alle og handlingsrommet for en ny type boligutvikling. Det blir presentert den nyeste forskning og caser som utforsker nye boligkonsepter, organiserings- og finansieringsmodeller, prosesser og fysiske løsninger.

Konferansen er en nasjonal møteplass for ledere og fagpersoner som arbeider profesjonelt med boligrelatert by-, steds- og eiendomsutvikling i offentlig sektor, næringslivet, forskningsmiljøer og sivilsamfunnet. I tillegg åpen for andre interesserte, f.eks politikere, studenter og innbyggere.

Drammenskonferansen 2020: Byen for alle?

QUALITY HOTEL RIVER STATION
Dr. Hansteins gate 7, 3044 Drammen

Onsdag 25. mars 2020 kl. 09.00-15.30

Registrering og kaffe fra kl 08.30

Konferansen er avlyst

Fra programmet:

Venligbolig plus - invitasjon til integrasjon og felleskap

Johan Galster, We Do Democracy

Venligbolig Plus er en ny boligform, som bygger på en aktiv deltagelse og fellesskap, hvor studenter og flyktninger bor sammen i mikro-deleboliger. De kompakte og billige boligene er oppført på Frederiksberg i København i 2019. Venligbolig begynte som en aktivistisk idé, som gjorde det mulig for dansker å invitere flyktninger inn i danskenes hverdag. I Venligbolig Plus på Frederiksberg bor det 80 studenter og flyktninger som inngår i et aktivt og forpliktende fellesskap, med det formål om å understøtte integrasjon, vennskap og felles demokratisk dannelse. Som student er man for eksempel ``buddy`` for en flyktning og forplikter seg til felles oppgaver.

Venligbolig Plus er utviklet av We Do Democracy og ONV arkitekter i samarbeid med Frederiksberg Forenede Boligselskaber og Frederiksberg Kommune.

Johan Galster er demokratidesigner og partner i We Do Democracy, som er en privat organisation, som arbeider med å styrke demokratiet og borgernes deltagelse i utviklingen av samfunnets utfordringer. Johan er tidligere kommunikasjonssjef i Dansk Arkitektur Center, Schmidt Hammer Lassen Architechts og direktør i 2+1 Idébureau.

Kan vi motvirke segregasjon?

Emma Holmqvist, Universitetet i Uppsala

Emma Holmqvist er boligforsker ved Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) vid Uppsala universitet i Sverige. Hun disputerte i Kulturgeografi i 2009. Hennes forskningsinteresse er ofte i skjæringspunktet mellom det boligpolitiske og planleggingsteoretiske feltet. Emma har også arbeidet for Länsstyrelsen (liknende Fylkesmannen i Norge) med regionale utviklingsspørsmål.

Er segregasjon dårlig? Spiller ditt bomiljø noen rolle for hvordan det går for deg i livet? Kan man bli fattigere av å bo i sosialøkonomisk ``svake`` områder. Hvis det er slik bør by- og stedsplanleggingen i så fall forsøke å få de med minst ressurssterke områdene mer blandet? I denne presentasjonen kommer hun inn på nabolagseffektforskningen, som studerer hvordan nabolaget påvirker våre livssjanser. Emma vil også gå igjennom internasjonal og svensk forskning på hvordan sosial blanding og ``social mix`` har blitt brukt i byplanleggingen, og hvilke resultater det har gitt.

A new era for Public Housing

Paul Karakusevic - Karakusevic Carson Architects, London

Paul Karakusevic founded Karakusevic Carson Architects to improve the quality and design of social & public housing and civic buildings. Over the past 20 years he has worked with residents and local government in the UK and internationally to investigate ways of designing, improving and building new homes and civic spaces which reflect their local context and the needs of communities involved.
Paul and the practice have now designed some of the largest and most complex publicly led housing projects on challenging sites in the UK, where quality housing and public space has played a transformative role in improving the well-being of local people.
He is a Design Advisor to Homes England, The Mayor of London and the Design Council, and lends his experience to audits, critiques and review and awards panels of major initiatives and projects across the UK. Paul is a trustee of the Stephen Lawrence Charitable Trust, the London Festival of Architecture and the Architecture Foundation. He has been invited to lecture on housing design at leading universities and institutions internationally, and in 2017, co-authored the book ‘Social Housing: Definitions and Design Exemplars’, published by RIBA.

Boligkjøpsmodeller som hjelper folk inn på boligmarkedet

Erlend Velgaard, OBOS

Om tiltak for personer som tidligere ville hatt ressurser til å eie egen bolig, men som i dag er ufrivillige leietakere på grunn av høye boligpriser og strenge forskrifter. Om driverne bak, om OBOS Bostart, nye boligkjøpsmodeller og andre motgifter. Og hvorfor OBOS bruker så mye ressurser på det hele.

OBOS er Norges største boligbyggelag og boligforvalter, en av Nordens største boligbyggere og et samvirkeforetak som er eid av medlemmene. Ved utgangen av 2018 hadde OBOS 454 442 medlemmer.

Eierlinjas konsekvenser: Stenges folk ute av boligmarkedet i byene?

Jardar Sørvoll, NOVA, OsloMet

Jardar Sørvoll arbeider som boligforsker ved NOVA, OsloMet. Han har doktorgrad i historie fra UiO, og publisert flere vitenskapelige artikler om boligpolitikk i Norge og andre land på norsk og engelsk. Sørvoll er opptatt av å kombinere praksisnære og politikkrelevante studier med forskning med større teoretiske ambisjoner.

Foredraget handler om den norske eierlinja og dens fordelingsmessige konsekvenser. Sørvoll vil problematisere og definere ``eierlinja`` som begrep og diskutere ulike sorterings- og utestengningsmekanismer på boligmarkedet i Oslo og andre europeiske byer. I den sammenheng vil han diskutere om byer med store ikke-kommersielle utleiesektorer som Wien og København generelt stenger ute færre boligsøkere enn eierboligdominerte byer som Oslo og Drammen. Svaret er ikke innlysende. Diskusjonen struktureres ved hjelp av innenfor-utenfor problematikken, en utfordring som preger alle urbane boligmarkeder i større eller mindre grad: insidere med boligkapital og/eller stort sosialt nettverk er alt annet likt i en sterkere posisjon enn outsidere med begrenset kapital og nettverk. Sørvoll vil avslutningsvis skissere hvordan vi eventuelt kan redusere skillene mellom insidere og outsidere på boligmarkedet i Oslo i lys av dagens debatt om den tredje boligsektoren.

Fra beboerutviklete boligprosjekter til profesjonsbaserte boligbyggelag

Arild Eriksen, arkitektkontoret Fragment i Oslo

Arild Eriksen driver arkitektkontoret Fragment i Oslo.

Vi har kanskje europas mest markedsorienterte boligpolitikk. Har det også ført til et bredt og variert boligtilbud, eller har vi i praksis uavhengig av størrelsen på lommeboken bare valget mellom ulike nabolag og boligstørrelser?

Drammen 2020 – en by og kommune for alle?

Manuela Ramin-Osmundsen og Einar Jørstad, Drammen kommune

Drammen 2020 – en by og kommune for alle, hvor står vi og hvor går vi?

Direktør for arbeid og inkludering, Manuela Ramin-Osmundsen sammen med Direktør for kultur, sted- og byutvikling Einar Jørstad.

Kommunens handlingsrom for en sosial boligpolitikk

Rasmus Reinvang - Byrådssekretær (MDG) i Byrådsavdelingen for byutvikling, Oslo kommune

Byrådet i Oslo ønsker å utvikle nye boligpolitiske virkemidler for å svare på nye utfordringer på boligmarkedet. Oslo kommune har derfor begynt å undersøke hvilket handlingsrom kommunen har for å kunne hjelpe flere til å kunne etablere seg på boligmarkedet, samt hvordan endringer i statlige rammebetingelser kan gi kommunene flere og bedre virkemidler.

Husbankens og kommunenes rolle og handlingsrom?

Siri Gåsemyr Staalesen , Boligpolitisk talsperson for Arbeiderpartiet

Siri Gåsemyr Staalesen er utdannet historiker og har arbeidet med byplanlegging og områdesatsinger i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune og i Miljøverndepartementet. Hun er fra 2017 stortingsrepresentant fra Oslo og sitter i Kommunal- og forvaltningskomiteen som boligpolitisk talsperson for Arbeiderpartiet.
PROGRAM
Einar Jørstad og Manuela Ramin-Osmundsen, Drammen kommune Drammen 2020 – en by og kommune for alle, hvor står vi og hvor går vi?
Jardar Sørvoll, NOVA, OsloMet Eierlinjas konsekvenser: Stenges folk ute av boligmarkedet i byene?
Siri Gåsemyr Staalesen, boligpolitisk talsperson for Arbeiderpartiet Husbankens og kommunenes rolle og handlingsrom?
Erlend Velgaard – OBOS Boligkjøpsmodeller som hjelper folk inn på boligmarkedet
Rasmus Reinvang – Byrådsavdelingen for byutvikling, Oslo kommune Kommunens handlingsrom for en sosial boligpolitikk
Lunsj
Emma Holmqvist, Universitetet i Uppsala Er segregasjon negativt? Hvis tilfellet, hva gjør vi så for å motvirke den?
Johan Galster, We do Democracy Venligbolig Plus - Deleboliger som inviterer til integrasjon og felleskap
Paul Karakusevic, Karakusevic Carson Architects A new era for Public Housing
Arild Eriksen, Fragment Fremtidens boligutvikling - fra beboerutviklete boligprosjekter til profesjonsbaserte boligbyggelag

INVITASJON TIL WORK-SHOP i DRAMMEN 26. MARS 2020

Deltakere på Drammenskonferansen 2020 inviteres til å delta kostnadsfritt på workshop om bærekraftig omstilling 26. mars i Drammen kl 09-15.

Workshopen tar utgangspunkt i Kortreist Kvalitet som er et rammeverk for omstilling til lavutslippssamfunnet. Dette er et rammeverk som er utarbeidet av Cicero, insam og Civitas i samarbeid med KS. Kortreist Kvalitet er også grunnlag for et nasjonalt nettverk av foregangskommuner, som bidrar til et kunnskapsbasert grunnlag for en bærekraftig omstilling. Vi kommer også til å fokusere på deltakernes egne utfordringer og case. Workshopen vil derfor bli lagt opp som en matnyttig arbeidsøkt hvor du kan få impulser til eget arbeid.

Workshopen vil bli ledet av Reidunn Mygland og Lars Wang fra insam som både har meget god innsikt i Kortreist Kvalitet rammeverket og er erfarne prosessledere. Påmelding skjer direkte til reidunn@insam.no. Av praktisk grunner kan vi måtte begrense deltakelsen, så det gjelder å være først til mølla. Nærmere info om sted og annen praktisk info gis ca en uke i forkant til de som er påmeldt. For mer informasjon om Kortreist Kvalitet les her.

Arrangører og partnere: