KMD-rapport

Hanne Jordell/Samfunnsøkonomisk analyse og Stian Kvil/Dark arkitekter konkluderte gjennom et studie av seks boligprosjekter i sentrale byområder at fysisk utforming påvirker og betyr mye for bylivet.  

Fortetting og kompakt byutvikling er gode prinsipper i arealpolitikken, og bidrar til å redusere klimagassutslipp og byspredning. Men for å unngå «boligmaskiner» er bylivsaspektene vesentlig å ivareta i prosjektutviklingen. Basert på undersøkelsen av hvilke kvaliteter og utformingstrekk ved prosjektene som er sentrale for å generere byliv, ble i tillegg følgende konklusjoner fremhevet som sentrale:

  • Bevegelsesforbindelsenes kvalitet påvirker besøk
  • Beboersammensetning påvirker bruken av områdene
  • Variert tilbud av kommersielle tjenester fremmer møteplasser
  • De viktigste valgene og avgjørelsene tas i planfasen