Drammenskonferansen 2017 er gjennomført og her er presentasjonene fra dagen:

Kunnskapsgrunnlag og forskningsbehov – basis for ny praksis
Berit Nordahl fra NMBU i samtale med Karin Høyland fra SINTEF om hvorfor vi trenger nye boligkonsepter. Hva slags kunnskap vi trenger for å utvikle innovative, helhetlige boligkonsepter vil bli belyst.  Sammenhenger mellom forskning og innovasjon, flergenerasjonsboliger, inkluderende boliger og tverrfaglig forskning blir presentert og drøftet.

 

Innovasjon og boligkonsepter for ulike målgrupper
Karin Høyland, SINTEF:

 

 

Resultater fra byutviklingsspill
Anders Eika, stipendiat NMBU:

 

 

Vinn –Vinn gjennom deling
Hege Westskog, forskningsleder fra Cicero vil ta del i en samtale med boligutviklerne og arkitekter om delingsøkonomi og klima. Westskog leder et større forskningsprosjekt om delingsøkonomi og klima, som gjennomføres i nært samarbeid med offentlig sektor, ideelle organisasjoner og næringsliv.

 

 

Bolig og kontorer i Århus
Bygningen som aldri sover – kombinasjon av boliger og kontorer, Århus:
Pakhusene er et prosjekt som fra starten av har rettet seg mot å skape liv og diversitet, gjennom å kombinere flere funksjoner inn i samme bygning. På dem måten realiseres et stort potensiale for deling mellom boliger og kontorer. Deling av rom og funksjoner til mange tider av døgnet.

 

Gaining by sharing – Vindmøllebakken bærekraftige bofelleskap, gaining by sharing i Stavanger, Randi Augenstein, Arkitektfirma Helen&Hard
Kollektive boformer skal spare ressurser i produksjon, drift og bruk av boligene som utvikles sentralt i Stavanger. Ved deling av arealer, funksjoner, utstyr og tjenester kan fellesskapet utløse og støtte nye vaner hos hverandre. Prosjektet er støttet av Husbanken.

 

 

Godt for byen og godt for markedet
Trond Åsheim, Union Eiendomsutvikling
Union har stort fokus på å levere kvalitet og løsninger utover det som er forventet, og utover det som vanligvis blir levert i et standard boligprosjekt. Hovedfokus er å være en bærekraftig eiendomsutvikler, med et solid miljøfokus, og som til enhver tid har de mest fornøyde kundene. Åsheim vil belyse Union sine holdninger når det gjelder valg av standard, kvaliteter og hva som er årsaken til valg av løsninger.

 

 

Nye urbane og bærekraftige bofelleskap i København
UrbaniaCPH, Mette Lorentzen og Michael Soja Høxbroe:
Nytenkende og alternative boformer i København. UrbaniaCPH er en forening som jobber for å få oppført bærekraftige byboliger med fokus på sosiale felleskap. Stikkord er brukerdrevne og demokratiske utviklingprosesser i et marked som per i dag ikke tilbyr dette.

 

Kommunene som samfunns- og boligaktør
Grete Kvinnesland, Stavanger kommune:

 

 

Innovative boligkonsepter for alle, case fra Malmø
Bjarne Stenquist, Malmö stad/Citylab Action/Sweden Green Building Council:
Stenquist har arbeidet med sammenhengen mellom boliger og sosial bærekraft i Malmö. Han jobber mye med områdeutvikling med sosiale aspekter, og vil blant annet belyse disse spørsmålene i sitt foredrag på Drammenskonferansen:

  • Hvilke overlappende interesser kan man se mellom private, offentlige, frivilligheten og beboerne i prosesser for områdeutvikling?
  • Kan områdeutvikling bidra til lavere sosiale kostnader for både private og offentlige aktører?
  • Kan man si at verdien på en leilighet er proposjonal med kvaliteten på livene som leves i leiligheten?

 

 

Framtidens boligkonsepter
Ingrid Elisabeth Haraldseid, magasinet KOTE:

Bjørnar Johnsen, Oslo House property development
Oslo House utvikler urbane prosjekter i Osloregionen med fokus på byfortetting, blandingsformål og byboliger med høy kvalitet. Bjørnar er utdannet sivilarkitekt og har vært utviklingsleder i eiendomsutviklingsselskapet Infill AS. Han har tidligere startet og drevet eget arkitektkontor. Bjørnar har jobbet med byutvikling og fortetting i Oslo i 15 år og startet Infill i 2002. Bjørnar jobber med eiendomsutviklings-konsepter og har ansvar for utvikling av prosjekter i en tidlig fase.

Bjørnar Johnsen vil snakke om urbane mikroboliger og sammenhengen mellom fortetting og høy bo- og livskvalitet.