Drammenskonferansen 2016 handlet om temaet «byen som bomiljø».

Vi blir flere i byene, vi bor tettere og vi må dele på arealer, ressurser og tilbud. Hvordan skal vi samtidig sikre at byene blir gode å bo i? Drammenskonferansen 2016 handler om hvordan kompakte byer kan bli gode bomiljøer.

Et godt bomiljø handler om gode fysiske løsninger for lek, opphold og aktiviteter og god tilgjengelighet. Men det handler også om et bredt og godt tilbud om aktiviteter, tjenester, sosiale møteplasser og tilhørighet i nærmiljøet. Fortetting av byer og rundt knutepunkter kan utfordre kvaliteter i bomiljøer, samtidig med at det oppstår nye muligheter for sambruk, mangfold av tilbud og mindre transportbehov i hverdagen.

Endringer i familiestrukturer, nye generasjoner og en flerkulturell befolkning gjør at måten vi bruker og bor i byen forandres. Byen skal oppfylle mange ulike behov for å være et godt bomiljø for alle, samtidig med at det er behov for sosiale møteplasser og aktiviteter som samler folk med ulik bakgrunn.

Gode bomiljøer i byene må sikres i samspill mellom private utbyggingsprosjekter, helhetlig byplanlegging og reelle medvirkningsprosesser. Private utbyggere står i dag for store deler av investeringene, byggingen og planleggingen som påvirker kvaliteten i de urbane bomiljøene. Det er en stor grad av prosjektbasert planlegging. Samtidig stammer mange planprosesser og planverktøy fra en tid preget av soneplanlegging, feltutbygging og kommunal boligbygging. Mye tyder på at mange innbyggere og lokale aktører ønsker å være med å utvikle nærmiljøene sine på en mer aktiv og involverende måte enn gjennom tradisjonelle høringsrunder i planprosesser. Har vi prosesser, verktøy og virkemidler for å håndtere dette samspillet og realisere de gode løsningene i kompakte og komplekse byer? Er det behov for nye grep for å håndtere kompleksiteten i utfordringene vi står overfor?

Her finner du presentasjonene fra konferansen:


 

Marius Grønning:
Byen som bomiljø i et historisk perspektiv

En introduksjon ved 1. amanuensis Marius Grønning, NMBU


Elin Børrud:
Bomiljø og knutepunktsfortetting 

Bokvaliteter i felles og offentlige rom utfordres når knutepunkter fortettes. Prosjektbasert byutvikling kan gjøre det vanskelig å sikre gode sammenhenger mellom det enkelte utbyggingsprosjektet og byen og nærmiljøet.

v/ professor i by- og regionplanlegging Elin Børrud, NMBU

Elin Børrud vil publisere et blogginnlegg som omhandler dette temaet. Legges ut her.


Hanne Jordell og Stian Kvil:
Ny KMD-rapport: Boligprosjekters betydning for byliv

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har satt fokus på sammenhengen mellom boligutbygging og byliv. I en fersk rapport er seks prosjekter i sentrale byområder undersøkt for å finne ut hva som bør gjøres for å få mest mulig byliv ut av boligutbygging.

Les en kort oppsummering av innlegget.

Se presentasjonen her:
v/ Hanne Jordell, Samfunnsøkonomisk analyse AS, og Stian Kvil, Dark Arkitekter


Bjørnar Johnsen og Morten Hotvedt:
Eiendomsutviklernes rolle i å skape kvaliteter utenfor byggeprosjektene

Private utbyggingsprosjekter former i stor grad våre by- og bomiljøer. Hvordan kan de bidra til å øke kvaliteter i byen og nærmiljøet og skape gode bomiljøer i byen? Hvilken rolle kan eiendomsutviklere ha i byutviklingen? Kan det bli et bedre samspill og bedre prosesser mellom kommunal planlegging og private utbyggingsprosjekter?

Les en kort oppsummering av foredragene her.

v/ eiendomsutviklerne Bjørnar Johnsen, Infill, og Morten Hotvedt, Vestaksen

 


Eric Ness Christiansen:
Gatekunst og bomiljø i byen

  • Filmvisning
  • Innlegg om bruk av gatekunst som en del av byens bomiljø
    v/ graffitikunstner og leder for Ugangprosjektet i Drammen, Eric Ness Christiansen

 


 

Oscar Pelin:
Beboerne som ressurs og innovasjonsaktører i Malmø 

Malmø Innovasjonsarena er et områdeutviklingsprogram som utvikler og prøver ut nye tjenester, jobbetableringer, samarbeidsformer og fysiske løsninger. Drivkraften kommer fra innbyggerne, næringsliv, interesseorganisasjoner, høgskoler og kommunen.

v/ prosjektleder Oscar Pelin, Malmö Innovationsarena


Laurie Vestøl og Mette Gundersen:
Samarbeidsforum og felles handlingsplan – nye metoder tas i bruk i Skien sentrum

Mosaikkprosjektet har fornyet sentrumsbakgårder i et samarbeid mellom kommunen, gårdeiere, kulturaktører, beboere og bybrukere. Erfaringene derfra videreutvikles nå i nye samhandlingsmetoder for å fortette sentrum med flere beboere, mer aktivitet og bedre kvalitet.

Les en kort oppsummering av foredraget her.

Se presentasjonen v/ prosjektleder Laurie Vestøl, Mosaikk byrom, og utviklingssjef Mette Gundersen, Skien kommune


Forfatter Terje Dragseth:
Et poetisk innslag relatert til dagens tema.

Dragseth leste fra sin siste utgivelse «Jeg skriver språket»