2018

Sosiale bokvaliteter
og grønn mobilitet

2017

Innovative bokonsepter

2016

Byen som bomiljø

2015

Den nye byen

2014

Transformasjon i sentrums randsoner

2013

Handel i fremtidens byer

2012

Bolig og boligpolitikk

2011

Kommunal eiendomspolitikk